Këto janë fituesit e Çmimit Shtetëror “11 Tetori”.

Këto janë fituesit e Çmimit Shtetëror “11 Tetori”.

N J O F T I M

            Këshilli për Ndarjen e Çmimit Shtetëror “11 Tetori“, në pajtim me Ligjin për çmime shtetërore, Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për çmime shtetërore („Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 52/06, 54/07, 74/12 dhe 99/18) dhe Rregulloren e Punës së Këshillit, në mbledhjen e fundit miratoi

 

 

V E N D I M

për ndarjen e Çmimit Shtetëror ”11 Tetori“ në vitin 2019 për mirënjohjen më të lartë për vepër jetësore në fushën e shkencës, artit, ekonomisë dhe veprimtarive të tjera me interes publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

  1. Për vepër jetësore në fushën e shkencës, çmimi i ndahet:

 

–    akad. Ljupço Kocarev, punonjës shkencor

 

  1. Për vepër jetësore në fushën e kulturës dhe artit, çmimi u ndahet:

 

  • Petar Mirçevski, aktor
  • Dimitri Duracoski, shkrimtar dhe artist figurativ

 

      Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të RMV-së“.

 

Çmimi do t’u dorëzohet fituesve më 11 tetor 2019 (e premte) në orën 12:00 në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 

Kryetar i Këshillit

                                                                  për Çmimin Shtetëror 11 Tetori

                                                                           prof. dr. Dragi Gjorgiev