SHMPK “Mosha Pijade” Tetovë ishte nikoqire e projektit Erasmus+

SHMPK “Mosha Pijade” Tetovë ishte nikoqire e projektit Erasmus+

Një projekt mjaft i qëlluar për mësimdhënie inovative përmes teknologjisë, ku marin pjesë 4 shtete: Lituania?? Polonia?? Turqia?? dhe Maqedonia e Veriut ?? Në dy udhëtimet tona në Poloni dhe Turqi, nxënësit bashkërisht kan krijuar 2 aplikacione edukativo arsmiore për smartphone, të cilat do të sjellin inovacione në sistemin e arsimit.

Aktiviteti një javor në shkollën ”Mosha Pijade” Tetovë ishte shum produktiv ku këta aplikacione u testuan dhe u lëshuan në përdorim. Udhëtimi i radhës do të jetë ne Lituani, ku nxënësit bashkarisht, këto aplikacione do ti shpërndajnë dhe do ti vënë në përdorim për të gjitha shkollat e shteteve pjesëmarëse.

Aplikacionet janë në katër gjuhë. Kordinatori i projekteve eshte profesor Bashkim Uzairi.